بايگانی
آخرين نظرات …

  بخش سی و چهارم . دفتر رسمی طلاق و نیاز به شهود طلاق

  بخش سی و چهارم .  دفتر رسمی طلاق و نیاز به شهود طلاق

  بخش هشتم مباحث طلاق

  سید عبدالباقی اسحاقی . سردفتر رسمی ازدواج ۲۰ و طلاق ۳۱ رشت

   

   شهود ، به کسانی گفته می شود که شهادت می دهند در جلسه طلاق یک زن و شوهر و انجام مراحل آن ، حضور داشته اند .

  حضور افرادی به عنوان « شاهد » در دفترخانه رسمی طلاق ، به هنگام ثبت طلاق ، الزامی است . زیرا موجب می شود که این کار ، در حضور افراد متعددی صورت گرفته و هرگونه تردید در « انجام مراتب قانونی  ثبت » و « عدم رعایت حقوق هر یک از طرفین طلاق » را از بین ببرد .

  شهود طلاق ، باید از افرادی با این مشخصات باشد  :  مرد ، مؤمن ، شایسته ، خوشنام و یا از آشنایان مورد قبول طرفین .

  از نظر شرعی ، حضور دو مرد عادل در هنگام ثبت طلاق ، کفایی می کند . ولی به علت رعایت برخی جوانب دیگر ، از نظر قانون ، به پنج نفر مرد ــ  سه نفر به عنوان شهود ، و دو نفر به عنوان معرفین ــ نیاز است که به علت وجود مشکل دایمی در هنگام یافتن همه افراد بالا ، می توان از سه نفر مرد نیز به عنوان شهود و معرفین ، استفاده نمود .

  منشی دفتر طلاق ، با توجه به شناسنامه یا کارت ملی حاضران در جلسه ، اسامی و مشخصات آنان را در دفتر و طلاقنامه ثبت کرده و از آن ها امضاء می گیرد .

  آنگاه سردفتر رسمی ، در حضور حضار ، صیغه طلاق را جاری ساخته و پایان زندگی مشترک را به زوجین ، اعلام داشته و به زوجه ، اطلاع می دهد که از لحظه ی بعد از خوانده شدن صیغه طلاق ، زمان رعایت « عِـدّه » توسط او ، آغاز می شود .

  یک نظر بگذارید