بايگانی
آخرين نظرات …

  بخش سی و پنجم . دفتر رسمی طلاق و نکات لازم در تحویل اسناد بعد از طلاق

  بخش سی و پنجم .  دفتر رسمی طلاق و نکات لازم در تحویل اسناد بعد از طلاق

  بخش نهم مباحث طلاق

  سید عبدالباقی اسحاقی . سردفتر رسمی ازدواج ۲۰ و طلاق ۳۱ رشت

   

  پس از ثبت قانونی طلاق در دفترخانه رسمی و تنظیم اسناد مربوطه و وارد شدن مطالب در شناسنامه های زوجین مطلقه و طلاقنامه آن دو ، موارد یاد شده به صاحبان آن ها تحویل می شوند تا کار ثبت یک طلاق ، به طور کامل به پایان برسد .

  مدارک تحویلی به زوجه

  ۱ ــ  یک جلد شناسنامه خود زوجه .

  ۲ ــ  یک جلد طلاقنامه .

  ۳ ــ  نامه گزارش ثبت طلاق به دادگاه .

  زوجه مطلقه ، نامه مذکور را به همراه یک سری فتوکپی از تمام صفحات طلاقنامه ، به شعبه صادر کننده حکم طلاق ، تحویل می دهد .

  یادآوری : 

  یک برگ فتوکپی از صفحه دوم شناسنامه زوجه ــ که طلاق در آن ثبت شده ــ از زوجه ، از وی دریافت شده و در بایگانی  این طلاق ، ضبط می گردد .

  مدارک تحویلی به زوج

  ۱ ــ  شناسنامه زوج ، به خود او ، تحویل می گردد .

  ۲ ــ  یک برگ فتوکپی از صفحه دوم شناسنامه زوج ، از وی گرفته شده و در بایگانی این طلاق ، ضبط می گردد .

  یادآوری :

  نامه گزارش ثبت طلاق ، برای دفترخانه ای که ازدواج زوجین در آنجا صورت گرفته بود ، ارسال می گردد تا در بخش ملاحظات عقد یاد شده ، ثبت شود . 

  یک نظر بگذارید