بايگانی
آخرين نظرات …

  آقای وکیل !

  آقای وکیل !

  شعر فارسی ، نادر مهدی پور ، اصلاح ۱۸۴ ، دوشنبه ۱۲/۵/۱۳۸۸ ، سال چهارم .

   

  با سلامی گرم و آتشبار ، آقای وکیل

  خرده عرضی است با سرکار ، آقای وکیل

  گر چه آگاهی ز حال زیر خط  فقریان

  باز هم بهرت کنم تکرار ، آقای وکیل

  این گرانی های بسیار و درآمدهای کم

  می دهد ما را بسی آزار ، آقای وکیل

  با فروشنده اگر چانه زنیم وقت خرید

  بار آدم می کند لیچار ، آقای وکیل

  وضع داروها خراب اندر خرابست و گران

  چون کند آن کس که شد بیمار ، آقای وکیل

  سخت باشد ازدواج از بس که خرج افزون شده

  گو چه سازد شخص دختردار ، آقای و کیل

  قیمت یک خانه کوچک زند سر بر فلک

  چون کند مستاجر نادار ، آقای وکیل

  تا حقوق خویش گیرم می رسد موجر ز راه

  با دهانی باز همچون غار ، آقای وکیل

  گو چه باید کرد آخر ای عزیز ارجمند

  با هزاران آدم بیکار ، آقای وکیل

  هیکل ما از نخوردنها شده مانند دوک

  در مقابل عده ای پروار ، آقای وکیل  

  قدر یک سال از حقوقت را به یک ساعت برند

  عده ای دلال لا کردار ، آقای وکیل

  هر که را بینی کند اخلال اندر اقتصاد

  چوب لای چرخ او بگذار ، آقای وکیل

  چون نمی خواهم که اوقات ترا ضایع کنم

  اندکی را گفتم از بسیار ، آقای وکیل

  فکر بکری هم برای « نادر » بیچاره فرما عاجلا

  اندر این ره باشدت حق یار ، آقای وکیل

  یک نظر بگذارید