بايگانی
آخرين نظرات …

  حجاب و امنیت

  حجاب و امنیت

  نگاه ، منصوره احسان بخش ، اصلاح ۲۷۴ ، دوشنبه ۶/۴/۱۳۹۰ ، سال ششم .

   

  از گذشته تاریخ تا کنون ، امنیت ، همیشه به عنوان یکی از مهمترین نیازهای جوامع بشری مطرح بوده است .  زیرا بدون امنیت ، هیچ یک از نظام های اجتماعی شکل نگرفته و افراد بشر روی آرامش و آسایش را نخواهند دید .

  در روزگار ما امنیت از زیرشاخه های متعددی برخوردار است که برخی از آن ها عبارتند از : امنیت اجتماعی ، امنیت اقتصادی ، امنیت سیاسی ، امنیت قضایی و…

  در این میان ، مهمترین بخش امنیت که تمامی سطوح یک جامعه را با خود درگیر می کند ، امنیت اجتماعی است که بی توجهی ، سهل انگاری ، کوتاه آمدن پیرامون جوانب گوناگون آن یا عدم محاسبه برنامه ریزی های مهاجمان فرهنگی از بیرون مرزها و یا داخل کشور ، موجب برهم خوردن معادلات پیچیده و موجود در هر جامعه ای می گردد و جبران آن بسیار دشوار یا حتی غیرممکن است .

  بخش عمده ای از مباحث امنیت اجتماعی ، مربوط به قشر عظیم بانوان است که نیمی از جمعیت هر کشور را تشکیل می دهند .

  مصون سازی و در امان نگه داشتن این بخش از اجتماع ، از انواع  تعرض ها و آزارهای گفتاری ، رفتاری و عملی توسط  افراد یا گروههایی از مردان که به دلیل گرایش به سوی هرزگی و فساد آشکار و پنهان ، احترامی برای زنان قایل نیستند و آنان را به چشم ابزارهای هوسرانی خویش می نگرند ، یکی از وظایف مهم دینی و حکومتی است ، به شرط آن که خود زنان ــ در سنین و موقعیت های مختلف ــ نیز چنین تمایلی داشته و نسبت به لوازم آن ، التزام حقیقی و پای بندی جدی از خود نشان دهند .

  آنچه که به مقوله امنیت اجتماعی معنای ویژه ای می بخشد و آن را بااهمیت می کند ، مسئله حجاب و پوشش بانوان است . پوشیدگی مناسب و شایسته ای که می تواند از شخصیت و جایگاه رفیع انسانی خانم ها ، محافظت و مراقبت نماید .

  انسان ها به طور طبیعی درگیر خواسته ها و تمایلات ــ غذا ، پوشاک ، نیازهای عاطفی ، ثروت ، مقام و شهرت ــ بوده و برای تحقق آن ها تلاش می کنند . اما این تلاش ها باید تحت نظر مفاهیم دینی و الهی ساماندهی شوند تا در حالت اعتدال و میانه روی باقی مانده و به افراط و تفریط ختم نشوند .

  بدین خاطر یکی از اساسی ترین پایه های تحقق آموزه های دینی ، نهادینه کردن مسئله حجاب و عفت است تا به وسیله این روش ، خوشبختی مردم محقق شود . برای دست یابی به چنین هدفی آگاه سازی انسان ها از چرایی و چیستی احکام دین ، جزء کارهای ضروری می باشد . در مرحله دوم ، زمان اجرای احکام فرا می رسد و در مرحله سوم ، وقت نظارت مستمر بر نحوه عملکردهای دستگاههای اجرایی و رفتارهای مردم فرا می رسد .

  امنیت اجتماعی ، تنها با همکاری همه جانبه کلیه اقشار جامعه ــ از جمله بانوان ــ صورت فراگیر می شود و نمی توان انتظار داشت که خانم ها هر طوری که دلشان می خواهد و تحت تاثیر فرهنگ های مهاجم بیگانه ، به شکل ها و هیئت های نامناسب از خانه خارج شوند ولی انتظار در معرض خطر نبودن را هم داشته باشند . 

  یک نظر بگذارید