بايگانی
آخرين نظرات …

  گمشده

  گمشده

  شعر ، منصور ایمانی ، اصلاح ۲۷۲ ، دوشنبه ۲۳/۳/۱۳۹۰ ، سال ششم .

   

  آی رفیقان خاکی !

  آی چشمهای افتاده از حیا ،

  در سالهای طغیان جوانی !

  کجایید ای پارسایان نوجوان ؟

  فرزندان مشهدی اکبر

  حاجیه صفورا

  آی بچه های ساده میرزا احمد

  شهر بی دروازه ام را نگاه کنید

  نامهای ناآشنا را بیینید

  و بشنوید حرفها را

  که بی سلام آغاز می شود

  من جوانی را دیدم

  که نام مادر بزرگش را نمی دانست

  ولی در عوض

  هفت پشت « مسی » را می شناخت

  با « پپسی » رفاقت داشت

  و نافش را به «پیتزا » بسته بود

  آی رفیقان خاکی !

  کوچه ام کجاست ؟

  من نشانی هایم را گم کرده ام

  من اینجا گم شده ام

  مرا در خانه ام پیدا کنید …

   

  یک نظر بگذارید