بايگانی
آخرين نظرات …

  روزگار

  روزگار

  شعر ، منصور ایمانی ، اصلاح ۲۷۵ ، دوشنبه ۱۳/۴/۱۳۹۰ ، سال ششم .

   

  وقتی که دل بی قرار است با سرخ و سبزم چه کار است

  از حال و روزم مپرسید ، روز و شبی بر قرار است

  ما و نشیب و نشستن ؟ ما و شکیب و شکستن ؟

  خاموش اگر مانده ایم ما ، افسون این روزگار است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  زین دشت پرغبار

  باید گذشت

  این رشته تعلق یاران خسته  را

  باید برید

  وین عهد بسته را

  باید شکست 

  یک نظر بگذارید