بايگانی
آخرين نظرات …

خانه مطبوعات حافظ منافع همه اهالی مطبوعات

خانه مطبوعات حافظ منافع همه اهالی مطبوعات

یادداشت ، مدیر مسئول ، اصلاح ۲۷۶ ، دوشنبه ۲۰/۴/۹۰ ، سال ششم .

 

مطبوعات استان ، نیازهای گوناگونی دارند که مهمترین آن ها نیاز اقتصادی است .

نیاز اقتصادی ، موجب می شود که نشریات صاحب اندیشه ، به دلیل عدم توانایی حضور دایم و مناسب در کیوسک های مطبوعاتی ، نتوانند خود را به جامعه عرضه نمایند .

نیاز اقتصادی ، سبب می گردد که برخی از نشریات قادر نباشند به سوی رنگی کردن صفحات خود گام بردارند و از رقابت با نشریات زرد و دارای امکانات ، باز بمانند .

نیاز اقتصادی ، باعث می شود که بعضی از نشریات ، نتوانند حقوق خبرنگار ، بازاریاب ، توزیع کنندگان و… را تامین کنند و ناگزیر باید به کار خویش در فضای ناشناختگی و فعالیت آهسته ، ادامه دهند .

نتیجه ی نیازهای فوق این می شود که نشریاتی که مسئولین آن ها ، از گذشته تا حال ، با مدیران دستگاه ها و سازمان های دولتی و خصوصی ، اصناف و… آشنایی دیرین و رفاقت صمیمی و و وابستگی باندی ، گروهی و… داشته و بعد از گذشت چند سال در کارشان حرفه ای و تکنیکی شده اند ، از آب گل آلود شده اقتصاد نامطمئن و ضعیف حوزه مطبوعات ، نهایت بهره را ببرند و بار خود را ببندند .

این گروه از مطبوعات یاد شده :

ــ  برای حفظ خود ، دست به هر کاری می زنند .

ــ  با وزیدن هر باد سیاسی ، به سرعت تغییر جهت می دهند و به سوی طرف غالب می روند ، هر چند که با دیدگاه های آنان ، مخالف باشد !

ــ در مقابل طوفان های اجتماعی ، به سرعت جا خالی داده و در حاشیه امن قرار می گیرند .

ــ در پیشخوان دکه های مطبوعاتی جا خوش کرده و به خودنمایی می پردازند .

نیازهای اقتصادی ، سبب می شوند که نشریات معتدل و مستقل ، نتوانند کوچکترین احتیاجات کارکنان خویش را تامین نمایند و ناگزیر به اجاره دادن یا فروش امتیاز خود می شوند . آنان اگر هم در بازار نشریات باقی بمانند باید با بدهی های فراوان روبرو شده و همیشه نگران آینده ی کاری خود باشند .

در این میان « نقش خانه مطبوعات » پررنگتر از همیشه خود را به رخ می کشد .

خانه مطبوعات ، باید برای چنین احوالی ، برنامه ی مدون و قابل اجرا داشته و در اندیشه ی ایجاد چاپخانه مدرن و متعلقات آن و نیز سیستم نیرومند توزیع شهری و استانی باشد .

خانه مطبوعات قادر است با حمایت از نشریات یاد شده ، به ایجاد یک موقعیت شاداب و باز فرهنگی در کلیه شهرستان ها کمک کرده و از پدید آمدن فضای مسموم در امر نوشتن و نشر ، پیشگیری نماید .

خانه مطبوعات گیلان ، بدون توجه به تنگ نظری ها و حسادت های احتمالی برخی صاحبان نشریات ، می تواند بسیار فراتر از جناح بازی های معمول و مرسوم در هر منطقه ، وارد میدان شده و به عنوان مهمترین پناهگاه مردمی و صنفی اهل قلم ، خود را برای حفاظت از منافع همه اهالی مطبوعات ، آماده کند .

واضح است که سخن گفتن از موارد فوق آسان و عمل کردن به آن ها ، دشوار می باشد . ولی دوراندیشی ، همت عالی و انسجام فکری و عملی اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات ، حل کننده بسیاری از مشکلات فعالان این صنف شریف ، خواهد بود . 

یک نظر بگذارید